Laura Vandenbosch

Laura Vandenbosch (°1986) jest profesorem nadzwyczajnym BOF ZAP w dziedzinie nauk o komunikacji w School for Mass Communication Research, KU Leuven. Jest byłym członkiem wizytującym na Uniwersytecie Michigan, Uniwersytecie Toronto i Uniwersytecie Wiedeńskim, a wcześniej zajmowała stanowiska akademickie na Uniwersytecie w Antwerpii i Uniwersytecie Amsterdamskim (ASCoR, CCAM). Jest członkiem wielu kolegiów redakcyjnych, w tym m.in. czasopism Media Psychology i Archives of Sexual Behavior, a także byłym sekretarzem Children, Adolescents and Media Division w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Komunikacji (2018-2020).

W KU Leuven wraz z zespołem 10 doktorantów bada dynamiczne związki między korzystaniem z mediów cyfrowych a rozwojem młodzieży, stosując podejście multidyscyplinarne. Krytyczne pytania dotyczące dynamiki, która wciąż nie jest dobrze rozumiana, sposób korzystania z telewizji rozrywkowej i mediów społecznościowych przez młodzież, ich tożsamość, dobre samopoczucie oraz rozwój relacji interpersonalnych i sposób, w jaki są ze sobą powiązane, są centralnym punktem tych badań. Badania te są dodatkowo finansowane z konkurencyjnych grantów badawczych (np. grantów BOF oraz funduszy FWO) i zostały opublikowane w ponad 70 międzynarodowych publikacjach badawczych.

Praca Vandenbosch została uhonorowana ponad 15 nagrodami i wyróżnieniami, w tym wieloma nagrodami za rozprawę doktorską, najlepszy referat oraz za sukcesy we wczesnej karierze, przyznawanymi przez organizacje europejskie (NeFCA, DGPuK, KU Leuven) i międzynarodowe (ICA), między innymi prestiżową ICA Early Career Scholar Award (2020).

Vandenbosch jest regularnie zapraszanym mówcą na wydarzenia akademickie i pozaakademickie (np. Mediawijs, Bruksela, 2020). Od 2020 r. jest aktywnym członkiem Jonge Academie, a jej liczne wystąpienia w prasie i wykłady mają na celu przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców problematyki związanej z badaniami nad mediami. Prowadząc rozmowy z decydentami, na przykład w Senacie Belgii, opowiada się za polityką mediów cyfrowych opartą na dowodach naukowych.

Skip to content